Hydro-Monter Hydraulik - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba ekologiczne - biologiczne - Ostrołęka i okolice.

694 429 728

Przyłącza

Budowa wodociągu krok po kroku

Pełny proces budowy przyłącza wodnego wygląda następująco:

    Inwestor składa w lokalnym zakładzie wodociągowym wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający prawo własności działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze, a także mapa do celów projektowych z naniesionym planowanym przyłączem wydana wcześniej przez wydział geodezji lokalnego starostwa powiatowego.
    Przedsiębiorstwo wodne wydaje „warunki", w których określa, czy jest możliwość doprowadzenia wody oraz podaje miejsce i techniczne aspekty budowy łącza, a także zakres ewentualnej, niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej. Do warunków zazwyczaj dołączany jest projekt umowy, która zostanie zawarta z inwestorem po wybudowaniu przyłącza i oświadczenie zakładu o zapewnieniu dostaw wody. Warunki szczegółowo określają także wymagania dotyczące projektu.
    Na podstawie wydanych warunków powstaje projekt techniczny przyłącza. Może być opracowany wyłącznie przez projektanta z uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji wodno-sanitarnych.
    Projektant uzgadnia gotowy projekt w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji lokalnego starostwa powiatowego. Zatwierdzony projekt ważny jest przez 3 lata i w tym czasie należy wybudować przyłącze.
    Po ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, budowa przyłączy wodnych nie wymaga już pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy przyłącza. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, można rozpoczynać prace. Do zgłoszenia należy dołączyć: projekt przyłącza, projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa ppoż., uzgodnienie wydane przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji, notarialne zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać przyłącze, w przypadku, gdy ma być prowadzone przez czyjąś działkę.

Przyłącza można również budować bez zgłoszenia, jednak to rozwiązanie stosuje się zazwyczaj w przypadku kompleksowego uzbrajania działek w media. W takim przypadku trzeba zamówić u geodety plan sytuacyjny wszystkich przyłączy na mapie. Do sporządzania planu będą miały zastosowanie przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy wodnych ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

    Jeśli na czas budowy zostanie zajęty pas drogowy, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zmiany organizacji ruchu do policji oraz zarządcy drogi. W zależności od statusu drogi jest to gmina, miejski zarząd dróg, powiatowy zarząd dróg, wojewódzki zarząd dróg lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
    Na podstawie wydanych opinii zarządca drogi wykonuje projekt zmiany organizacji ruchu i wydaje pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
    Wykonawca może rozpoczynać roboty związane z budową przyłącza. Ważne - wykonawca musi posiadać uprawnienia do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
    Inwestor informuje zakład wodociągowy o rozpoczęciu robót.
    Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągowym gotowość do odbioru z jednoczesnym złożeniem wniosku o złączenie przyłącza z siecią.
    Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje wodomierz oraz spisuje stan licznika.
    Po podłączeniu wodomierza niezbędna jest powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja przewodów.
    Wykonawca może zasypać wykopy i ma obowiązek przywrócenia nawierzchni do stanu sprzed budowy przyłącza (naprawa drogi, ułożenie chodnika itp.).
    Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę pomiędzy inwestorem, a zakładem wodociągowym.

  • Przyłącza gazowe
    Przyłącza gazowe
  • Przyłącza kanalizacyjne
    Przyłącza kanalizacyjne
  • Przyłącza wodne
    Przyłącza wodne